1- Xenerais:

As presentes condicións xerais de venda aplícanse estrictamente a todas as vendas de produtos efectuadas en España e Portugal por Sonia Sagredo Ibáñez, con C.I.F. número 50313790W, a través da web www.donperchero.es con destino a empresas e persoas físicas.

Todo pedido feito en www.donperchero.es implica necesariamente a título de condición esencial, determinante e imprescindible, a aceptación sen reservas polo Cliente das Condicións Xerais de Venda de www.donperchero.es vigentes o día en que se leve a cabo o pedido correspondente. Ademais, o Cliente recoñece que a aceptación das presentes condicións implicará a aplicación destas ao pedido ao que se refiren, así como a todo pedido posterior, con excepción daqueles casos en que novas condicións sexan postas no seu coñecemento por www.donperchero.es O feito que www.donperchero.es non recorra nun momento dado a calquera das presentes condicións non pode ser interpretado nin equivalerá a renunciar a recorrer a elas no futuro ou no pasado.

Lei aplicable e jurisdicción competente. A interpretación e a ejecución das condicións, así como todos os actos que se sexan consecuencia delas, quedarán sometidos ao dereito español, salvo que existan disposicións de orde pública contrarias a iso.

2- Prezos:

Os prezos publicados en www.donperchero.es son en Euros e son vigentes salvo erro tipográfico. Os prezos inclúen o IVA e este cobrarase no total da cesta da compra no momento de formular o pedido, calquera cambio de taxa de IVA será aplicado automáticamente aos prezos dos produtos en venda en www.donperchero.es

As ofertas sobre produtos en venda en www.donperchero.es mostraranse no apartado "Ofertas" ou se indicará na ficha do produto e, si non se indica o contrario, serán válidas mentres se mostren en pantalla.

3- Diferentes modos de Pago:

Ao formular o pedido, o cliente pode elixir libremente abonar as compras que realice en www.donperchero.es mediante:

Transferencia bancaria.

Tarxeta de crédito.

Paypal

En efectivo si retira o pedido nas nosas instalacións.

4- Produto:

As ofertas presentadas por www.donperchero.es son válidas dentro do límite das existencias dispoñibles. www.donperchero.es resérvase o dereito de modificar a variedade de produtos en función das dificultades impostas polas súas proveedores.

As fotografías, grafismos e as descricións dos produtos propostos á venda só son orientativos e non comprometen de ningún xeito ao vendedor www.donperchero.es. Esta web ten copyright de Sonia Sagredo Ibáñez, e todos os dereitos reservados. Si queres empregar algún dos seus textos ou imaxes podes solicitalo a través do email: clientes@donperchero.es

5- Envíos:

Os produtos adquiridos entregaranse á persoa e á dirección indicada no pedido. Os prazos de entrega son orientativos. Dependendo do destino, modo de envío e ata condicións climáticas, o envío pode sufrir atrasos. No entanto o seu demora non implicará nin anulación do pedido nin indemnización algunha. Os sábados, domingos e festas non haberá nin saída nin entrega de pedidos. Por defecto, as facturas enviaranse á dirección email indicada polo cliente na hora da súa alta en www.donperchero.es Un pedido considérase entregado no momento en que o transportista entrega o paquete ou os paquetes ao cliente e este firma o documento de recepción de entrega. Corresponde ao cliente verificar o estado da mercancía á recepción e indicar todas as anomalías no albarán de recepción de entrega. Para envíos ás Illas Canarias, Ceuta, Melilla e fóra da península, consúltenos.

6- Garantía, políticas de devoluciones e anulaciones

6-1 Garantía:


A garantía que Sonia Sagredo Ibáñez (www.donperchero.es) presta e establece nos produtos e servizos ofrecidos, é de conformidad co disposto na Lei 23/2003, de 10 de xullo, de garantías na Venda de Bens de Consumo, marco legal que ten por obxecto facilitar ao consumidor distintas opcións para esixir o saneamiento cando o ben adquirido non sexa conforme co contrato, dándolle a opción de esixir a reparación ou a sustitución do ben, salvo que unha das prestaciones resulte imposible ou desproporcionada. Cando a reparación ou sustitución non fosen posibles ou resulten desproporcionadas, o consumidor poderá esixir rebáixaa do prezo ou a resolución do contrato nos términos e condicións establecidas pola Lei.

A partir do momento da entrega, en caso de falta de conformidad do produto, Sonia Sagredo Ibáñez (www.donperchero.es) recoñece o dereito durante o prazo de dous (2) anos. Agora ben, conforme ao disposto no artigo 9, durante os primeiros 6 meses seguintes á entrega presumirase que a falta de conformidad xa existía no momento da entrega, xa que logo, durante os 18 meses restantes, corresponderá ao Cliente o demostrar que a falta de conformidad do ben xa existía de orixe. A intervención de Sonia Sagredo Ibáñez (www.donperchero.es) limítase únicamente á tramitación de reparación ou sustitución das pezas defectuosas co fabricante ou produto.

Adicionalmente, algúns fabricantes poden ofrecer garantías comerciais adicionais, cuxa extensión e duración de garantía serán exclusivamente a cargo do fabricante.

O Cliente é responsable de estar técnicamente capacitado para manipular os produtos que adquire. A garantía do produto non cobre posibles danos debidos a unha manipulación non profesional ou indebida, instalación incorrecta, utilización ou protección inadecuada, abusiva ou prohibida polo fabricante. Calquera manipulación, reemplazo ou eliminación do etiquetado relativo ao produto, non estará cuberta pola garantía.

Sonia Sagredo Ibáñez (www.donperchero.es) non está obrigada a indemnizar ao Cliente ou a terceiros polas consecuencias do uso do produto adquirido, xa sexan danos directos ou indirectos, accidentes a persoas, danos aos bens alleos ao produto, perdidas de beneficio ou lucro cesante ou danos que proveñan dun deterioro.

6-2 Devolución de mercancía:

A nosa política, cumprindo coa normativa vigente, é concederlle o dereito de devolver calquera artigo comprado en www.donperchero.é no prazo de 14 días desde a data de recepción.

Non terá que aportar ningunha explicación, será aceptado calquera artigo, comprado en www.donperchero.es, devolto no seu embalaje orixinal, en perfecto estado e protexido de forma que non se reciba con precintos ou cintas adhesivas de transporte. En caso contrario www.donperchero.es resérvase o dereito de rexeitar a devolución.

Antes de realizar a devolución, terá que comunicalo ao departamento de Atención ao cliente.

Nun prazo máximo de 10 días da recepción da devolución, www.donperchero.es comprométese ao seu reembolso.

Si a causa da devolución fose que o artigo devolto é defectuoso ou non corresponde ao solicitado no pedido, www.donperchero.es correrá cos gastos da devolución e novo envío. Si o motivo da devolución é que o pedido non lle satisfai, lle reembolsaremos o importe pero non os gastos de envío nin os gastos de devolución.

6-3 Anulación de pedido:

Si a anulación do pedido chega antes da saída de mercancía o cliente non terá ningún gasto. No caso dunha anulación logo da saída do pedido, o cliente terá ao seu cargo os gastos de envío así como os gastos de devolución deste mesmo pedido.